ДПБ-Кърждали, първа в България с обучен сестрински персонал

Преди обучение ДПБ-Кърджали разполагаше само с три обучени медицински сестри с квалификация „Психиатрично сестринство в психиатрична болница“.

Обучението на територията на ДПБ-Кърджали по Психиатрично сестринство в психиатрична болница, в рамките на 30 учебни часа,  доизгради умения на медицинските сестри за продължителна психосоциална рехабилитация и работа с ресурсите на семейството и общността.