След реализиране на проекта Държавна психиатрична болница – Кърджали ще може да предостави иновативни за България услуги.

Музикотерапия

muzik

От 70-те години на миналия век датират първите сериозни проучванията на различните видове звук и тяхното влиянието върху електрическата активност на мозъка (мозъчните вълни). Към настоящия момент този метод за лечение е широко признат и се използва при лечение на различни състояния, тъй като представлява ефективен метод без странични въздействия. В България музикотерапия се прилага успешно в клиниката по психиатрия в УМБАЛ“Александровска”. Това ни дава увереност, че изграждането на системата ще предостави възможност за по-качествено лечение на пациентите постъпващи в болницата, включително с нейното комбиниране с работата на психиатъра, както и с лекарствената терапия. Изграждането на подобна система е надграждане на изключително позитивните резултати от вече въведеното видеонаблюдение, което позволява нов вид на отдалечената и невербална комуникация с пациентите. Допълнително следва да се отбележи, че системата за музикотерапия ще бъде въведена и в изолаторните помещения, с което се очаква да се повиши качеството на престоя на пациентите в изолаторите и съответно да се намали значително времето на изолация.

Апарат за транскраниална магнитна стимулация (TMC)

tms-sub-img

ТМС намира приложение при 16 различни вида неврологични и психиатрични разстройства (сред които: депресия, страхови и тревожни разстройства, деменция, наркомании и зависимости и др.). Може да бъде прилагана самостоятелно или в комбинация (това е по-честият случай) с фармаколо¬гична терапия. От 2008 г. ТМС е утвърден от FDA в САЩ метод за лечение и се препоръчва след не¬повлияване на депресията от един медикамент. ТМС фигурира като метод за лечение в националния стандарт по психиатрия на терапевтично резистентно обсесивно-компулсивно разстройство. Тя разкрива много нови терапевтични възможности при редица нарушения и невро-психични заболявания, оказали се резистентни към медикаментозно лечение, или където страничните ефекти от това лечение многократно надхвърлят ползата. В момента в нашия южен регион, както и в цялата страна, държавните психиатрични болници, в които попадат пациенти, с най-тежка патология не разполагат с такава техника като метод за (допълващо) лечение.

Повишаване квалификацията на болничния персонал и по-специално медицинските сестри

nurse-edu-300x197

Ролята на психиатричните сестри е от важно значение за предоставянето на качествени услуги и лечение на пациентите, а също и при ефективното въвеждане на медицинския стандарт по „Психиатрия“. Сестрите са ангажирани да предоставят възможно най-добрите сестрински грижи, но често това е сведено до поддържане на реда в отделението, хигиената на пациентите, разпределяне на лекарствата и храната. В същото време ДПБ-Кърджали разглежда психиатрично сестринство като базов елемент за разгръщането на широк обхват от дейности в психиатричния стационар в два основни аспекта:

  • Осигуряване на ефективно и качествено психиатрично обслужване на пациентите, включващо био, психо и социалните аспекти на боледуването и произтичащите от тях потребности на индивида и обществото;
  • Стимулиране на медицинските сестри за професионално развитие и придобиване на нови компетентности в светлината на ограничените възможности за друг вид тяхно стимулиране (напр. финансови, липса на развитие) и произтичащите от това проблеми с намирането и запазването на болничен персонал.

Опитът на ДПБ-Кърджали, показва, че продължителното обучение на сестрите дава положителен ефект по отношение на прилагането на терапевтичния подход към пациентите, сътрудничеството със семействата и близките на пациентите и възможността за ориентация към психосоциалната рехабилитация и сестринските грижи в общността. Към настоящия момент е идентифицирана нуждата от обучение за планиране на сестринските грижи, за развиване на терапевтични комуникативни умения, за информиране по етични въпроси като права на пациентите, както и за техните собствени права и задължения. Стремежът на ДПБ-Кърджали е да даде възможност на всички сестри, нещо което не е постигано в България, да бъдат обучени, което ще гарантира равнопоставеност на отделните пациенти по отношение на единното качество на получаваните услуги и намаляване на времето за възстановяване на пациентите в контекста на тяхната психосоциалната рехабилитация