Подобряване условията на живот и повишаване качеството на медицинско обслужване в ДПБ-Кърджали

Цели на проекта

Обща цел

Подобряване на качеството на здравни услуги, предоставяни на хората с психични разстройства в ДПБ – Кърджали

Специфична цел (цели)
 1. Подобряване на качеството на болничния престой в ДПБ-Кърджали, чрез модернизация и обновяване на инфраструктурата на болницата и предоставяне на съвременно медицинско обслужване с помощта на нова медицинска апаратура и оборудване.
 2. Въвеждане на нови форми на обслужване на пациентите и техните близки.
 3. Повишаване квалификацията на болничния персонал, работещ с хора с психични разстройства и техните близки.

Основни дейности

 • Ремонт на санитарни възли и сервизни помещения в сгради – Остър сектор и Рехабилитационна:
  • сграда Остър сектор: подмяна на ВиК инсталация – водопровод и обратни води, подмяна на врати, санитария, осветителни тела, душове, санитарен фаянс, подове, доставка и монтаж на 3-валентен бойлер с капацитет 1000 литра и други, съгласно КСС;
  • сграда Рехабилитационна: подмяна на врати, санитария, осветителни тела, душове, санитарен фаянс, подове, доставка и монтаж на три 3-валентни бойлери с капацитет 150 литра и други, съгласно КСС;
 • Основен ремонт на изолаторни помещения (6 броя, съгласно КСС).
 • Изграждане на система за пожароизвестяване в сграда Остър сектор;
 • Ремонт на южна фасада на сграда Рехабилитационна;
 • Изграждане на системи за музикотерапия в сгради – Остър сектор и Рехабилитационна;
 • Доставка на нова медицинска апаратура:
  • магнитен стимулатор (апарат за транскраниална магнитна стимулация – (TMC) – 1 бр.;
  • автоматичен хематологичен анализатор – 1 бр.
 • Доставка на ново специализирано перално оборудване:
  • Професионални перални машини – 2 бр.;
  • Професионална сушилна машина – 1 бр.;
  • Гладачен каландър – 1 бр.
 • Доставка на ново специализирано болнично оборудване – болнични легла:
  • Стационарни болнични легла – 50 бр.;
 • Провеждане на анализ и оценка на нуждите на психиатрично-болни лица и техните близки от допълнителни специализирани медицински услуги;
 • Провеждане на специализирано обучение на медицински сестри по „Психиатрично сестринство в психиатрична болница“.

Стойност на проекта

253 496.62 евро