gerb2_bg-768x136  eea_grants  norway_grants

 

Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“ се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г.

Министерство на здравеопазването е определено за Програмен оператор по Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“ с Решение на Министерския съвет № 151/23.02.2012 г., изм. с Решение на Министерския съвет № 545/23.07.2015 г.

Програмата има за цел да увеличи ефекта от финансирането в няколко приоритетни области, които отговарят в максимална степен на националните приоритети в сектора на здравеопазването, произтичащи от международни, европейски и национални договори и законодателството в България.

В частност, програмата има за цел да допринесе за постигане на следните резултати:

 • Подобряване на управлението в областта на здравеопазването;
 • Подобряване на достъпа и качеството на здравните услуги, включително репродуктивно здраве и профилактика;
 • Подобрени психично-здравните услуги;
 • Специфични предизвикателства за здравето на ромите.

Настоящият проект се осъществява в рамките на Мярка 1: Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани, Компонент 1 Подобряване условията на живот за хора в държавните психиатрични болници

В системата за психично здраве в България, към настоящия момент могат да бъдат откроени следните проблемни области:

 • Липса на съвременна материална база в психиатричните болници и центровете за психично здраве;
 • Силна психиатрична стигма;
 • Остра необходимост от укрепване на административния капацитет за реформа в психиатричната помощ и междуинституционалното сътрудничество;
 • Остра необходимост от обучение на професионални кадри за осигуряване на услуги в общността;
 • Остра необходимост от социално включване на хората с психични заболявания;
 • Необходимост от улесняване достъпа но психично-болните до специализирана медицинска помощ.

Основни компоненти в рамките на Мярка 1 са:

 • Компонент 1: Подобряване условията на живот за хора в държавните психиатрични болници
 • Компонент 2: Развиване на услуги, базирани в местните общности и на компетентна работна сила
 • Компонент 3: Борба със стигмата за недискриминация и равно третиране

Финансиране: 2 000 000 евро